Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Το www.thecodeofcreation.com αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο (εφεξής και χάριν συντομίας «Ιστότοπος») προβολής και προώθησης του συγγραφικού έργου – βιβλίου «Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» του συγγραφέα Γιώργου Ζορμπά. Ιδιοκτήτρια και Διαχειρίστρια του Ιστοτόπου είναι η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ», που εδρεύει στην Σολωμού 39, Αθήνα στην Ελλάδα. Προκειμένου να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο και να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες αυτού, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στον Ιστότοπο συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας με αυτούς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  1. 1. Κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο και για :

α) να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα (ενδεικτικά βιβλία, DVD κλπ) που αφορούν τον Ιστότοπο,

β) να προβαίνετε στην διατύπωση κριτικής και την ανάρτηση σχολίων σχετικά με τον Ιστότοπο και το συγγραφικό έργο – βιβλίο.

γ) να έχετε την δυνατότητα να λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς που θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ιστοτόπου κατά την διακριτική ευχέρεια της εταιρίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αυτή κατά την απόλυτη κρίση της θα θέσει.

δ) την συμμόρφωσή μας πρός τις επιταγές του νόμου ή για την προάσπιση νομίμων αξιώσεών μας

είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία – προσωπικά δεδομένα σας που σας αφορούν (ηλεκτρονική διεύθυνση).ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν θέλετε και άλλα στοιχεία προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να αναφέρονται ποια συγκεκριμένα είναι αυτά π.χ. όνομα, ηλικία.  ΌΧΙ όμως, «κλπ».   Με την παροχή των δεδομένων σας στην εταιρία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» αναγνωρίζετε ότι παρέχετε σε αυτήν την συγκατάθεση και το δικαίωμα να επεξεργάζεται η εταιρία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που στους παρόντες όρους αναφέρονται. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε  - δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 Ε.Ε. (GDPR) και οποιουδήποτε άλλου νόμου ισχύει ή θα ισχύσει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  1. 2. Ο Ιστότοπος λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία αυτού, τα οποία θα διατηρεί για το αναγκαίο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με όσα προβλέπεται κατωτέρω στους παρόντες όρους (δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων και εξαιρέσεις).
  2. 3. Τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
  3. Σε περίπτωση που τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από Εκτελούντα/Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ισοδύναμο επίπεδο προστασίας με αυτό που εφαρμόζουμε εμείς οι ίδιοι.

Παρέχοντας σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης) από εμάς των Προσωπικών σας Δεδομένων για τους Σκοπούς που περιγράφονται στους παρόντες όρους (ανωτέρω υπ’ αρ.1), καθώς και για την επεξεργασία αυτών από τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, τρίτους στα πλαίσια εκτέλεσης μια μεταξύ μας συμβάσεως ή πρός εκπλήρωση εν γένει υποχρεώσεών μας.

  1. Σύμφωνα με τον κανονισμό 679/2016 ΕΕ (GDPR), έχετε απόλυτο δικαίωμα ενημέρωσης/διαφάνειας, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που διατηρούμε.

Ειδικότερα:

Α) Δικαίωμα ενημέρωσης / διαφάνειας: Δικαιούσθε και θα σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδεικτικά ποιά προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν επεξεργαζόμαστε, για ποιόν/ποιούς σκοπό/σκοπούς, για ποιό χρονικό διάστημα, και τούτο κατά τρόπο διαφανή σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.

Β) Δικαίωμα πρόσβασης:  Δικαιούσθε να ενημερώνεστε από εμάς και να έχετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε.

Γ) Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς την διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και την συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

Δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη): Μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων μόνον όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ε) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας: Δικαιούσθε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

Στ) Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Εμείς θα παύσουμε την επεξεργασία, εκτός αν υφίστανται νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των όποιων συμφερόντων σας, ή για την συμμόρφωσή μας με εκ του νόμου υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των πάσης φύσεως αξιώσεών μας.

Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αναγνώσιμη μορφότυπο ή να τα διαβιβάσουμε εμείς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ.

Η) Δικαίωμα σε ανθρώπινη παρέμβαση (μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υποβάλλεστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, σε διαδικασία λήψης απόφασης αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

Ακόμα και αν ο νόμος δεν παρέχει στο μέλλον τέτοιο δικαίωμα, εμείς θα σας παρέχουμε πάντα το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Τα άνω δικαιώματά σας υπό στοιχεία Α έως και Η μπορείτε να τα ασκείται με έγγραφη αίτησή σας, που θα απευθύνεται σε εμάς στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνσή μας, όπως αναφέρεται κατωτέρω υπ’ αρ. 8. Ωστόσο, μπορεί να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι ευλόγως απαραίτητες για μας προκειμένου να κριθεί το βάσιμο προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω αιτήσεις θα σταλούν από την εταιρία μας χωρίς επιβάρυνση σε εσάς τους αιτούντες-υποκείμενα δικαιωμάτων με e-mail στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που θα μας έχετε γνωρίσει, εντός μηνός από της λήψεως από εμάς του αιτήματός σας και εφόσον τούτο (αίτημα) είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός αν θα παραταθεί ο χρόνος για δύο επιπλέον μήνες. Eαν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό εμείς δυνάμεθα να προβούμε στην επιβολή εύλογου τέλους σε εσάς ή να αρνηθούμε να ασχοληθούμε με το αίτημα αυτό.

Προβαίνουμε αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις των Προσωπικών Δεδομένων που περιέχονται στη βάση δεδομένων μας ή αλλού, εφόσον ο αιτών - υποκείμενο δεδομένων αποδείξει πλήρως ότι τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή. Μία τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την προσθήκη πληροφοριών και τη διαβίβαση σε τρίτο στον οποίο οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, δύναται να μην είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε πληροφορίες που σχετίζονται με προηγούμενες αγορές ή επιστροφές προϊόντων.

  1. Ο Ιστότοπος δύναται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν είτε στην διαχειρίστρια αυτού είτε σε τρίτους. Αν κάνετε κλικ σε μία από αυτές τις συνδέσεις εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την λειτουργία, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση (επεξεργασία) των Προσωπικών σας Δεδομένων από τις τρίτες ιστοσελίδες.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου αυτών των ιστοσελίδων προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας από αυτές των Προσωπικών σας Δεδομένων.

  1. Ο Ιστότοπος και οι δι’ αυτού προσφερόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε ενήλικες και ανήλικους με την απαιτούμενη γονική συναίνεση. Ρητώς δηλώνουμε ότι δεν θα συλλέξουμε ή ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων (που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους) χωρίς την προηγούμενη γονική συγκατάθεση. Εάν είστε ανήλικος, παρακαλείσθε να μην μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει σε μας προσωπικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γονική συναίνεση, διαγράφουμε τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα από τα αρχεία μας.
  2. Υπεύθυνος για τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγονται και επεξεργάζονται στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εταιρεία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σολομού 39.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2169001092 ή μέσω φαξ στο 2109216847 ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@anubis.gr,  για, δε, την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (GDPR) στο τηλέφωνο 2109238672 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση cpress@compupress.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα διατηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή.  Η εταιρία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» εφαρμόζει πολιτική ασφαλείας των δεδομένων σας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, αποσπασμάτων του συγγραφικού έργου-βιβλίου, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ  AΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο ανήκουν στην εταιρία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ  AΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό ανεξάρτητα με τη λήψη ή μη ανταλλάγματος, χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΕΚΔΟΣΕΙΣ AΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του Ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Οι χρήστες του Ιστοτόπου απαγορεύεται να εισάγουν – αναρτούν σχόλια υβριστικά, προσβλητικά, συκοφαντικά και γενικώς οτιδήποτε αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Η Διαχειρίστρια του Ιστοτόπου έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην διαγραφή τέτοιων σχολίων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η εταιρία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΟΥΒΙΣ ΙΚΕ» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, καθώς και των παρόντων όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστοτόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.